VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového portálu (e-shopu) www.patrykkmet.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti poskytovateľa, ktorým je Patrik Kmeť – PATRYK KMEŤ, Pod slivkou 519/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52562905, DIČ: 1122538285 a kupujúcim. Poskytovateľ nie je platcom DPH a je zapísaný v registri fyzických osôb v športe vedenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Obchodný vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom (z.č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z. z.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z.č. 513/1991 Zb).

Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi klientom/záujemcom a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke).

Klientom/záujemcom je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 71, P. O. BOX B – 89, 011 79  Žilina 1.

1.2 VŠEOBECNÉ PODMIENKY A DEFINÍCIA POJMOV

Predmet kúpy je balík služieb poskytovaných poskytovateľom tvoriacich okrem iného služby fitness trénera, rady ohľadom stravovania,  cvičenia, životného štýlu a podobne.  

Internetová stránka znamená počítačový program – internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie služieb Užívateľom;

Spotrebiteľská zmluva je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ

Poskytovateľ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva služby alebo  s tým súvisiaci tovar a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

Spotrebiteľ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom pripísania celej kúpenej ceny na účet poskytovateľa a potvrdením poskytovateľa o zaevidovaní platby. Od tohto momentu medzi poskytovateľom a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

Nákupný košík znamená časť internetovej stránky, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí rezervácie, najmä pridaním alebo odobraním služby/alebo zmenou množstva vybranej služby.

Prístupové údaje na rezerváciu je povinné vyplniť meno a priezvisko kupujúceho, email a telefónne číslo kupujúceho. 

Registrácia znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy rezervačného systému a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní 

Užívateľ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva rezervačný systém na internetovej stránke poskytovateľa 

2.1 Všetky objednávky (kúpne zmluvy medzi poskytovateľom a kupujúcim ) sú považované za záväzné. 

2.2 Zmluvný vzťah medzi klientom/ záujemcom a Poskytovateľom spravidla vzniká vyplnením a zaslaním rezervačného formulára s osobnými údajmi (meno, priezvisko, email a telefónne číslo) s objednaním príslušného rozsahu služieb. Odoslanie vyplneného formulára sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa a pripísaním celej ceny objednávanej služby na účet poskytovateľa. Zmluvný vzťah môže vzniknúť aj konkludentným spôsobom, pokiaľ je zo správania a písomných alebo ústnych vyjadrení klienta/záujemcu zrejmé, že si praje, prosí, o poskytnutie služby poskytovateľom. Kupujúcemu a poskytovateľovi tým vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu objednanú službu a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktu alebo služieb.

2.3 Zaslaním rezervačného formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkam a že s nimi súhlasí.  Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.4  Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku. Kupujúci si vyberie prístup k článkom, videám poskytovaných registrovaným užívateľom, ktorí si zaplatili prístup. Každý balík obsahuje iný časový prístup k vyššie uvedenej databáze. 

2.5 Po dokončení objednávky bude Kupujúcemu bezodkladne zaslané emailové potvrdenie objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude súhrn objednávky a faktúra vo formáte PDF.

3.1 Všetky ceny sú konečné, vrátane všetkých daní. Za poskytovanie služby je kupujúci/záujemca povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky. 

3.2 Poskytovateľ používa platobnú bránu stripe. Pokiaľ sa cena prevádza bezhotovostným prevodom, považuje sa za uhradenú dňom pripísania finančnej čiastky na účet poskytovateľa. 

3.3 Poskytovateľ vystaví kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení služby. 

3.4 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Poskytovateľom. 

3.5.  Pokiaľ dôjde k narušeniu funkcionality stránky poskytovateľa, tak o dobu nefunkčnosti stránky sa predlžuje doba prístupu objednávateľa. Nefunkčnosť stránky však nie je dôvod na vrátenie alikvotnej časti kúpnej ceny. 

4.1 Objednávateľ/kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že poskytované informácie majú informatívny charakter a nie sú spracovávané a prezentované ako informácie na mieru pre konkrétneho užívateľa ale pre širokú verejnosť. Zároveň berie na vedomie, že poskytovateľ nezaručuje, že každý užívateľ pri uplatňovaní jeho rád, dosiahne želaný výsledok, nakoľko výsledok ovplyvňuje aj vek, genetika, stravovacie návyky, stresové prostredie a životný rytmus, čo poskytovateľ nevie ovplyvniť a nemá na to dosah. Preto pokiaľ objednávateľ/kupujúci nedosiahne želaného výsledku, nie je to dôvod na vrátenie kúpnej ceny. 

4.2 Ak nie je uvedené inak, celý text a ostatné informácie na tejto webovej stránke sú duševným vlastníctvom poskytovateľa. 

4.3 Na stránke je dovolené sledovať zverejnené videá a sťahovať elektronické publikácie (ebooky) pokiaľ sú zadarmo alebo si ich objednávateľ/kupujúci zakúpil.

4.4 Nie je dovolené poskytovať prístupové heslo tretím osobám, ktoré si prístup nezakúpili. Za týmto účelom si poskytovateľ vyhradzuje právo kontrolovať IP adresy kupujúcich. Pokiaľ zistí porušenie tohto pravidla, má právo zrušiť prístup k databáze bez nároku na vrátenie kúpnej ceny.  

4.5 Nie je dovolené publikovať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, videá alebo články z tejto stránky na internete (na ľubovoľnej webovej stránke, na stránkach na zdieľanie súborov, na stránkach na zdieľanie videí či na sociálnej sieti).

Ďalej nie je dovolené: 

  • Poskytovať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text alebo videá z tejto stránky prostredníctvom softvérovej aplikácie alebo ako súčasť softvérovej aplikácie (ani nahrávať takéto materiály na server, aby sa dali využiť pomocou softvérovej aplikácie).
  • Reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, rozširovať alebo inak používať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text alebo videá z tejto stránky na komerčné účely alebo za peniaze (aj keď to nezahŕňa zisk).
  • Vytvárať a šíriť akékoľvek softvérové aplikácie, nástroje alebo techniky na zber, kopírovanie, sťahovanie, extrahovanie [extraction], zhromažďovanie [harvesting] a scrapovanie [scraping] dát, HTML stránok, obrázkov alebo textu z tejto webovej stránky. (Netýka sa to voľne šíriteľných, nekomerčných aplikácií určených na sťahovanie elektronických súborov, ako sú EPUB, PDF, MP3 a MP4, z verejnej časti tejto stránky.)
  • Zneužívať stránky alebo ich funkcie, ako napríklad narušovať dostupnosť stránok alebo pristupovať na stránky či používať ich funkcie využitím metód, ktoré nie sú priamo poskytnuté na stránkach.
  • Používať tieto stránky spôsobom, ktorý stránky poškodí alebo by mohol spôsobiť ich poškodenie, narušenie ich dostupnosti alebo obmedzenie či znemožnenie prístupu na ne; používať stránky spôsobom, ktorý je v nejakom ohľade pochybný, nelegálny, podvodný alebo škodlivý alebo ktorý je spojený s nejakým pochybným, nelegálnym, podvodným či škodlivým zámerom alebo činnosťou.
  • Použiť stránky alebo obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text či videá na akékoľvek obchodné účely.

5.1 Kupujúci získa prístup k databáze okamihom pripísania kúpnej ceny na účet poskytovateľa. Pokiaľ odstúpi od zmluvy, má právo na vrátenie len alikvotnej časti kúpnej ceny za dobu po ktorú nevyužíval časový rozsah poskytnutej služby. 

5.2 Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa Kupujúci musí preukázať dokladom o zaplatení tovaru. Po platnom odstúpení od zmluvy poskytovateľ vráti kupujúcemu časť platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy do 14 dní od uplatnenia odstúpenia od zmluvy. 

Webová stránka a jej obsah patriaca alebo spravovaná poskytovateľom môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.  Poskytovateľ nezodpovedá za chyby v zobrazení predávanej služby alebo v jej popise.

7.1. Oznámenia a správy voči Poskytovateľovi je kupujúci povinní robiť písomne​​. Pod písomnou formou sa rozumie aj elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu. Keď je ohlásenie alebo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené tiež, ak ich odmietne adresát prevziať, ak si ich adresát nevyzdvihne do 5 (piatich) dní od jeho uloženia v poštovej prevádzke potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava na doručovacej adrese.

7.2. Oznámenia a správy sa posielajú na doručovaciu adresu strán, ktorými sú adresy uvedené v objednávke. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

7.3. Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na svojich oficiálnych internetových stránkach. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si Poskytovateľ  vyhradzuje nárok.

7.4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným nižšie. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky služieb vytvorené pred ich účinnosťou.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.11.2019